GEBRUIKSVOORWAARDEN


De website https://voissy.com is een marktonderzoeksdienst die u de mogelijkheid biedt deel te nemen aan online enquêtes in ruil voor inwisselbare punten.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van de Voissy-dienst, uw gebruik van de panelwebsite en uw deelname aan enquêtes, projecten, vragenlijsten of andere marktonderzoeken die via ons worden aangeboden. Door ervoor te kiezen een gebruiker van Voissy Surveys te worden, bevestigt en garandeert u dat u in aanmerking komt voor deelname aan het panel en dat u deze lidmaatschapsovereenkomst begrijpt en een juridisch bindende belofte doet om zich eraan te houden.

In dit Privacybeleid leest u hoe Voissy uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt. Als u het niet eens bent met ons Privacybeleid, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, behoudt Voissy zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en een schadevergoeding te eisen om u schadeloos te stellen.

AANVAARDING
De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van toegang tot de website en inschrijving op de door Voissy aangeboden diensten en deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
Om de website van Voissy te gebruiken en deel te nemen aan de daarop aangeboden enquêtes, moet u eerst deze G.U.C. hebben aanvaard, die u verklaart volledig te hebben gelezen en begrepen. Indien u dit niet doet, stemt u ermee in af te zien van het gebruik van de Voissy Surveys website. U kunt de laatste versie van de AV te allen tijde raadplegen op de website van Voissy.
Voissy behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het is dus aan de Gebruiker om regelmatig de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen die te allen tijde beschikbaar zijn op de website voissy.com. Elk gebruik van de Diensten na wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden impliceert de loutere aanvaarding door de Gebruiker van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DIENSTEN
Voissy stelt alles in het werk om haar website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, met name voor onderhoud en upgrading of om andere, met name technische, redenen. Voissy is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker.
Voissy behoudt zich het recht voor een Gebruiker de toegang tot de gehele of een gedeelte van de Site te ontzeggen voissy.com eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, met name in geval van een duidelijke schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


 • 1) Voorwaarden voor inschrijving in Voissy:
  Registratie is gratis. Om u in te schrijven moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • uitsluitend een natuurlijk persoon zijn.

  • Hebben zonder voorbehoud de huidige G.C.U. aanvaard..

  • ouder zijn dan 15 jaar.

  • Voor minderjarigen tussen 15 en 18 jaar is ook de voorafgaande toestemming van de ouder of voogd vereist. Indien dit niet het geval is, zal Voissy weigeren de inschrijving van de minderjarige te valideren.

  • Een geldig e-mailadres en wachtwoord hebben:

  • Aan de account mag slechts één e-mailadres worden gekoppeld. Alle kennisgevingen worden verzonden naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces van de Voissy-website is geregistreerd. Een wachtwoord waarvoor u als enige verantwoordelijk bent en dat u zeer regelmatig zult wijzigen om uw verbinding te beveiligen.

  • Het inschrijvingsformulier moet volledig worden ingevuld met alle door Voissy gevraagde informatie.

  • Vanuit uw gebruikersaccount hebt u toegang tot alle persoonlijke informatie die u aan Voissy hebt verstrekt en tot de parameters die u te allen tijde kunt wijzigen, toevoegen of verwijderen.


 • 2) Voorwaarden voor deelname aan enquêtes:
  Zodra uw inschrijving is voltooid, wordt u per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquêtes. U wordt doorverwezen naar de Voissy website en begint dan deel te nemen aan de enquête. Vóór elke deelname aan het onderzoek wordt u geïnformeerd over de geschatte duur en het aantal toegekende punten.
  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw antwoorden op de enquête anoniem door Voissy kunnen worden gebruikt onder de voorwaarden zoals uiteengezet in haar privacybeleid.

 • 3) Beloningsprogramma:
  In ruil voor uw deelname aan onze enquêtes hebt u recht op een vergoeding in de vorm van "Voissy-punten". Deze punten worden toegekend voor de mate van deelname aan de enquêtes, hun ijver en hun trouw, volgens een schaal die op de Site en in de uitnodiging die naar uw e-mailbox wordt gestuurd met het verzoek om deel te nemen aan de enquêtes wordt aangegeven.
  De verzamelde punten zijn inwisselbaar na het bereiken van een minimumdrempel van punten volgens de schaal. Deze punten kunnen volgens de op de gebruikersaccount vermelde voorwaarden worden ingewisseld tegen een betaling of een waardebon.
  Deze punten hebben geen commerciële waarde. Ze kunnen nooit worden overgedragen naar een andere gebruikersaccount, noch kunnen ze worden uitgewisseld of verkocht tussen gebruikers of aan derden.
  Voissy heeft te allen tijde het recht het puntensysteem te wijzigen, mits de gebruikers hiervan vooraf in kennis worden gesteld. Deze wijziging heeft geen invloed op het aantal punten dat u vóór de wijziging hebt verdiend.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De gebruiker erkent dat Voissy de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site voissy.com.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie aan de gebruiker voor de intellectuele eigendomsrechten waarvan Voissy de eigendom of het exclusieve gebruiksrecht heeft.

Alle elementen van de website voissy.com en zijn pagina's (software, programma's, hulpmiddelen (programmeren, browsen, enz.), databanken, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, enz.) zijn auteursrechtelijk beschermd. ), databases, besturingssystemen, documentatie, eventuele updates en nieuwe versies, systemen, software, broncode, structuren, infrastructuren, databases, grafische elementen, redactionele inhoud, teksten, afbeeldingen, foto's, geluid, logo's, merken, en alle andere elementen en diensten die er deel van uitmaken, enz.) zijn eigendom van Voissy (ontworpen en begeleid door het bedrijf Andromeda Smart Softwares) en worden beschermd door alle geldende intellectuele eigendomsrechten en/of het gewoonterecht.

Voissy geeft alleen toestemming om de redactionele inhoud te bekijken voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elke publieke weergave of verspreiding.

Bijgevolg is elke ongeoorloofde weergave, reproductie of extractie van de redactionele inhoud of de website, evenals van alle andere intellectuele eigendomsrechten, strikt verboden en kan dit leiden tot gerechtelijke procedures. De overtreder stelt zich bloot aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en in het bijzonder aan de sancties van de artikelen L. 335.2 en L. 343.1 van het wetboek van intellectuele eigendom.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP VAN VOISSY
Dit contract treedt in werking vanaf de validatie van de inschrijving van de gebruiker die door Voissy per e-mail wordt verstuurd. Zij wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Het kan te allen tijde zonder kennisgeving door de gebruiker en/of Voissy worden beëindigd.

Indien de gebruiker een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, kan Voissy bovendien te allen tijde het account van de gebruiker opschorten of beëindigen, onverminderd elke andere actie tot schadevergoeding die Voissy kan ondernemen om een billijke vergoeding te verkrijgen voor de schade die Voissy lijdt als gevolg van deze niet-nakoming.

Bovendien worden de reeds omgezette Punten van de Gebruiker automatisch en definitief geannuleerd en is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

In alle gevallen van opzegging, om welke reden dan ook, worden de nog niet omgezette Voissy Punten van de gebruiker automatisch en definitief geannuleerd en is er geen vergoeding verschuldigd.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij/zij bij het gebruik van de redactionele inhoud zijn/haar gezond verstand moet gebruiken en alle daaraan verbonden risico's moet dragen, met name wanneer hij/zij vertrouwt op de actualiteit, het nut of de volledigheid van deze redactionele inhoud, en dat hij/zij elke controle onder zijn/haar verantwoordelijkheid moet uitvoeren.

De website voissy.com bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. Voissy heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van dergelijke links betekent niet dat Voissy het materiaal op deze sites goedkeurt. Voissy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, en het feit dat naar deze sites wordt verwezen op de site voissy.com maakt Voissy Surveys op geen enkele wijze aansprakelijk. Bovendien garandeert de gebruiker Voissy tegen elk verhaal of vordering die tegen hem kan worden ingesteld, om welke reden dan ook, en meer in het algemeen in verband met de invoer van gegevens of informatie, door eenieder die zich door de plaatsing van deze gegevens of informatie op de site van Voissy benadeeld acht, en verbindt hij zich ertoe hem te vrijwaren van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn over de bijzondere risico's die verbonden zijn aan de specifieke kenmerken van het internet en de netwerken. Het internet is een open netwerk dat niet door Voissy kan worden gecontroleerd, en de gegevensuitwisseling op het internet is relatief betrouwbaar en is niet beschermd tegen de risico's van verduistering of piraterij, en met name het feit dat informatie betreffende persoonsgegevens kan worden buitgemaakt en/of overgedragen. De gebruiker wordt ook uitdrukkelijk gewezen op de praktijken die zich op het internet ontwikkelen, buiten elke controle van Voissy om (spyware, instant messaging software, persoonlijke zoeksoftware en -diensten, enz.) De gebruiker vrijwaart Voissy derhalve van alle aanspraken in verband met de mogelijke vastlegging en/of het gebruik door een derde van informatie die op hem/haar betrekking heeft.

PERSOONSGEGEVENS - VERTROUWELIJKHEID VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS
voissy verzamelt informatie die door gebruikers wordt verstrekt:
Voissy is zich ervan bewust dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op het internet de fundamentele rechten van personen moet respecteren. Voissy verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens op de site voissy.com in overeenstemming is met de wetgeving inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van hun Persoonsgegevens.

Voissy verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de persoonsgegevens te beschermen, om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of aan derden worden meegedeeld, om de anonieme verwerking van uw antwoorden op enquêtes te garanderen en om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van de voorwaarden.

Neem contact op met
Heeft u echter vragen over de Algemene Voorwaarden, het lidmaatschap of uw verplichtingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 • Mail : SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Frankrijk

 • E-mail : contact@voissy.com