PODMIENKY POUŽITIA


Webová stránka voissy.com je služba prieskumu trhu, ktorá vám ponúka možnosť zúčastniť sa na online prieskumoch výmenou za konvertibilné body.

Nižšie uvedené podmienky upravujú a vzťahujú sa na vaše predplatné služby Voissy, vaše používanie webovej stránky panelu a vašu účasť na akomkoľvek prieskume, projekte alebo inej aktivite prieskumu trhu ponúkanej prostredníctvom nás. Tým, že sa rozhodnete požiadať o členstvo v službe Voissy, potvrdzujete a zaručujete, že ste oprávnení zúčastniť sa na službe Panel, že rozumiete tejto zmluve o členstve a právne záväzne sa zaväzujete ju dodržiavať.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete, ako spoločnosť Voissy zhromažďuje a používa vaše osobné údaje. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, musíte okamžite prestať používať služby.

V prípade nedodržania týchto podmienok si Voissy vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a požadovať náhradu škody, ktorá vám vznikla.

POKYNY
Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami používania platnými v deň prístupu na jeho webovú lokalitu a predplatného služieb ponúkaných spoločnosťou Voissy a výslovne a bezvýhradne s nimi súhlasí.
Na to, aby ste mohli používať webovú lokalitu Voissy a zúčastňovať sa na prieskumoch, ktoré sú na nej ponúkané, musíte vopred prijať tieto Podmienky, o ktorých vyhlasujete, že ste si ich prečítali a plne im porozumeli . V opačnom prípade súhlasíte s tým, že sa vzdávate používania webovej stránky Voissy. S najnovšou verziou Podmienok používania sa môžete kedykoľvek oboznámiť na stránke Voissy.
Spoločnosť Voissy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všetky tieto Podmienky používania alebo ich časť. Je preto na používateľovi, aby sa pravidelne oboznamoval s najnovšou verziou Podmienok používania, ktorá je trvalo dostupná na stránke voissy.com. Akékoľvek používanie Služieb po zmene Podmienok používania znamená bezvýhradný súhlas Používateľa s novými Podmienkami používania.

Podmienky prístupu k službám
Spoločnosť Voissy sa v rámci možností snaží, aby boli jej webové stránky prístupné 7 dní v týždni a 24 hodín denne, ale môže prerušiť prístup, najmä z dôvodu údržby, aktualizácie, technických alebo iných dôvodov. Spoločnosť Voissy v žiadnom prípade nezodpovedá za tieto prerušenia a za dôsledky, ktoré z nich môžu vyplynúť pre používateľa.
Spoločnosť Voissy si vyhradzuje právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia odoprieť ktorémukoľvek používateľovi prístup na celú stránku www.voissy.com alebo jej časť, najmä v prípade zjavného porušenia týchto podmienok používania.


 • 1) Podmienky registrácie do Voissy:
  Registrácia je bezplatná. Ak sa chcete zaregistrovať, musíte spĺňať tieto podmienky:

  • byť výlučne fyzickou osobou.

  • Po bezvýhradnom prijatí týchto podmienok.

  • Byť starší ako 15 rokov.

  • V prípade neplnoletých osôb vo veku od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. V opačnom prípade spoločnosť Voissy odmietne potvrdiť registráciu neplnoletej osobe.

  • Mať platnú e-mailovú adresu a heslo.

  • Na jedno konto musí byť pripojená len jedna e-mailová adresa. Všetky oznámenia budú zasielané na e-mailovú adresu zaregistrovanú počas registrácie na webovej lokalite Voissy. Heslo, za ktoré nesiete výhradnú zodpovednosť a ktoré sa zaväzujete pravidelne meniť v záujme zabezpečenia vášho pripojenia.

  • Registračný formulár musí byť úplne vyplnený a obsahovať všetky informácie požadované spoločnosťou Voissy.

  • Zo svojho používateľského konta máte prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré ste oznámili spoločnosti Voissy, ako aj k parametrom, ktoré môžete kedykoľvek upraviť, pridať alebo vymazať.


 • 2) Podmienky účasti na prieskumoch:
  Po dokončení registrácie budete e-mailom pozvaní k účasti na prieskumoch. Budete presmerovaní na webovú stránku Voissy a potom sa začnete zúčastňovať na prieskume. Pred každou účasťou v prieskume budete informovaní o jeho približnom trvaní a počte pridelených bodov.
  Výslovne súhlasíte s tým, že vaše odpovede na prieskumy môže spoločnosť Voissy použiť anonymne, a to za podmienok vysvetlených v jej zásadách ochrany osobných údajov.

 • 3) Program odmien:
  Za vašu účasť v našich prieskumoch máte nárok na odmenu vo forme "bodov Voissy". Tie sa udeľujú za úroveň účasti v prieskumoch, ich návštevnosť a lojalitu podľa stupnice uvedenej na stránke a v pozvánke zaslanej do vašej poštovej schránky so žiadosťou o účasť v prieskumoch.
  Nazbierané body sú prepočítateľné po dosiahnutí minimálnej hranice bodov podľa stupnice. Tieto body možno podľa podmienok podrobne uvedených v používateľskom účte vymeniť za platbu alebo nákupnú poukážku.
  Tieto body nemajú trhovú hodnotu. Nikdy ich nemožno previesť na iný používateľský účet ani vymeniť či predať medzi používateľmi alebo tretím stranám.
  Spoločnosť Voissy je oprávnená kedykoľvek upraviť túto stupnicu prideľovania bodov za predpokladu, že o tom budú používatelia vopred informovaní. Táto úprava nebude mať vplyv na počet bodov, ktoré ste získali pred touto úpravou.


PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť Voissy je jediným vlastníkom práv duševného vlastníctva týkajúcich sa stránky voissy.com.

Nič z týchto Podmienok používania nemožno vykladať tak, že by Používateľovi udeľovalo licenciu na Práva duševného vlastníctva, ktorých vlastníkom alebo výlučným vlastníkom môže byť spoločnosť Voissy.

Všetky komponenty tvoriace webovú lokalitu voissy.com a jej stránky (softvér, programy, nástroje, programovanie, navigácia atď. ), databázy, operačné systémy, dokumentácia, aktualizácie aktualizácie a nové verzie, ktoré môžu byť vykonané; systémy, softvér, zdrojový kód, štruktúry, infraštruktúry, databázy, grafické prvky, redakčný obsah, texty, obrázky, fotografie, zvuk, logá, značky a všetky ostatné prvky a služby, ktoré ju tvoria, ) sú majetkom spoločnosti Voissy (navrhnuté a podporované spoločnosťou Andromeda Smart Softwares) a sú chránené všetkými platnými a/alebo zvykovými právami duševného vlastníctva.

Spoločnosť Voissy udeľuje oprávnenie na prezeranie svojho redakčného obsahu len na osobné a súkromné použitie s vylúčením akéhokoľvek verejného prezerania alebo šírenia.

V dôsledku toho je akékoľvek zobrazovanie, reprodukcia alebo extrakcia Redakčného obsahu alebo jeho webovej stránky, ako aj akýchkoľvek iných práv duševného vlastníctva, ktoré nie sú povolené spoločnosťou Voissy, prísne zakázané pod hrozbou súdneho konania. Páchateľ sa vystavuje občianskoprávnym a trestnoprávnym sankciám, najmä sankciám podľa článkov L. 335.2 a L. 343.1 Zákonníka duševného vlastníctva.

UKONČENIE ČLENSTVA VOISSY
Táto zmluva nadobudne platnosť po potvrdení registrácie používateľa zaslanej spoločnosťou Voissy prostredníctvom e-mailu. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Používateľ a/alebo spoločnosť Voissy ju môžu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Voissy môže tiež kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť účet používateľa v prípade, že používateľ poruší niektorý zo svojich záväzkov prijatých na základe tejto zmluvy, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné žaloby o náhradu škody, ktoré by spoločnosti Voissy mohli vzniknúť za účelom spravodlivej náhrady škody vyplývajúcej z uvedeného porušenia.

Okrem toho sa automaticky a definitívne zrušia aj už prevedené používateľské body a používateľovi za ne nebude patriť žiadna náhrada.

Vo všetkých prípadoch ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa automaticky a s konečnou platnosťou zrušia ešte neprevedené body používateľa Voissy a nevznikne mu nárok na žiadnu náhradu.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
Používateľ výslovne berie na vedomie, že musí pri používaní redakčného obsahu postupovať obozretne a znášať všetky súvisiace riziká, najmä ak sa spolieha na účelnosť, užitočnosť alebo úplnosť tohto redakčného obsahu, a musí na vlastnú zodpovednosť vykonať akékoľvek overenie.

Stránka voissy.com obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky spravované tretími stranami. Voissynemôže vykonávať žiadnu kontrolu nad týmito stránkami ani preberať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Vloženie týchto odkazov neznamená, že spoločnosť Voissy schvaľuje prvky obsiahnuté na týchto stránkach. Spoločnosť Voissy nemôže niesť zodpovednosť za obsah týchto stránok a skutočnosť, že sa na týchto stránkach nachádza odkaz na stránku voissy.com, v žiadnom prípade neznamená zodpovednosť spoločnosti Voissy. Okrem toho používateľ ručí spoločnosti Voissy za akýkoľvek postih alebo žalobu, ktorá môže byť proti nemu podaná z akéhokoľvek dôvodu a z akéhokoľvek dôvodu, a všeobecnejšie pri zadávaní údajov alebo informácií, každej osobe, ktorá sa považuje za poškodenú zverejnením týchto údajov alebo informácií na stránke Voissy, a zaväzuje sa, že ju zachová bez ujmy voči akýmkoľvek právnym a mimosúdnym nákladom, ktoré z toho môžu vyplynúť.

Používateľ berie na vedomie, že bol informovaný o špecifických rizikách spojených so špecifickými vlastnosťami internetu a sietí. Internet je otvorená sieť, ktorú spoločnosť Voissy nemôže kontrolovať, a že výmena údajov, ktorá sa uskutočňuje na internete, sa vyznačuje len relatívnou spoľahlivosťou a nie je chránená najmä pred rizikami možného zneužitia alebo hackerského útoku, a najmä pred skutočnosťou, že informácie týkajúce sa osobných údajov používateľa môžu byť zachytené a/alebo prenesené. Používateľ je tiež výslovne informovaný o praktikách, ktoré sa vyvíjajú na internete, mimo akejkoľvek kontroly spoločnosti Voissy(spyware, softvér na okamžité zasielanie správ, softvér a služby na osobný výskum atď.) Následne ručí spoločnosti Voissy za akýkoľvek postih súvisiaci s možným zachytením a/alebo použitím akýchkoľvek informácií, ktoré sa ho týkajú, treťou stranou.

OSOBNÉ ÚDAJE - DÔVERNOSŤ ZHROMAŽDENÝCH ÚDAJOV
Voissy zhromažďuje informácie poskytnuté používateľmi:
Voissy sa zaväzuje, že akékoľvek spracovanie osobných údajov na stránke voissy.site je v súlade so zákonom o informačných technológiách, súboroch a slobodách.

Používateľ má právo na prístup a právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Spoločnosť Voissy sa zaväzuje, že urobí všetko pre to, aby ochránila Osobné údaje, zabránila ich skresleniu, poškodeniu alebo poskytnutiu tretím stranám, zabezpečila anonymné spracovanie vašich odpovedí na prieskumy a informovala vás o akýchkoľvek zmenách podmienok.

Kontakt
Ak však máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok používania, členstva alebo vašich povinností, neváhajte nás kontaktovať.

 • Mail: SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. France.

 • E-mail : contact@voissy.com