VILLKOR FÖR ANVÄNDNING


Webbplatsen https://voissy.com är en marknadsundersökningstjänst som erbjuder dig möjligheten att delta i onlineundersökningar i utbyte mot konvertibla poäng.

Villkoren nedan reglerar och gäller ditt medlemskap i Voissy-tjänsten, din användning av panelens webbplats och ditt deltagande i undersökningar, projekt, frågeformulär eller andra marknadsundersökningar som erbjuds via oss. Genom att välja att ansöka om att bli en Voissy Surveys-användare bekräftar och garanterar du att du är berättigad att delta i panelen och att du förstår och gör ett juridiskt bindande löfte om att följa detta medlemskapsavtal.

Du kommer att förstå hur Voissy samlar in, lagrar och använder din personliga information i denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till vår sekretesspolicy bör du omedelbart sluta använda tjänsterna.

Om du inte följer dessa villkor förbehåller sig Voissy rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och begära skadestånd för att kompensera dig för eventuella förluster.

GODKÄNNANDE
Användaren förklarar att han/hon har läst och uttryckligen och villkorslöst accepterat dessa allmänna användningsvillkor som gäller den dag då han/hon får tillgång till webbplatsen och abonnerar på de tjänster som Voissy erbjuder.
För att kunna använda Voissys webbplats och delta i de undersökningar som erbjuds på den måste du först ha godkänt dessa användarvillkor, som du förklarar att du har läst och förstått i sin helhet. Om du inte gör det, samtycker du till att avstå från att använda Voissy Surveys webbplats. Du kan när som helst ta del av den senaste versionen av de allmänna villkoren på Voissys webbplats.
Voissy förbehåller sig rätten att när som helst ändra hela eller delar av dessa allmänna användningsvillkor. Det åligger därför användaren att regelbundet ta del av den senaste versionen av de allmänna användarvillkoren som alltid finns tillgängliga på webbplatsen voissy.com. All användning av tjänsterna efter ändring av de allmänna användarvillkoren innebär att användaren helt och hållet accepterar de nya allmänna användarvillkoren.

VILLKOR FÖR TILLGÅNG TILL TJÄNSTER.
Voissy gör sitt yttersta för att hålla sin webbplats tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, men kan avbryta åtkomsten, särskilt för underhåll och uppgradering eller av andra skäl, särskilt av tekniska skäl. Voissy är inte på något sätt ansvarig för dessa avbrott och de konsekvenser som kan uppstå för användaren.
Voissy förbehåller sig rätten att ensidigt och utan förvarning vägra en användare tillgång till hela eller delar av voissy.com webbplatsen, särskilt i händelse av en tydlig överträdelse av dessa allmänna användarvillkor.


 • 1) Villkor för registrering i Voissy:
  Registreringen är gratis. För att registrera dig måste du uppfylla följande villkor:

  • Vara uteslutande en fysisk person.

  • Har utan förbehåll godtagit den nuvarande G.C.U.

  • vara över 15 år.

  • För minderåriga mellan 15 och 18 år krävs också ett förhandsgodkännande från en förälder eller vårdnadshavare. Om så inte är fallet vägrar Voissy att godkänna registreringen av den minderårige.

  • ha en giltig e-postadress och ett giltigt lösenord:

  • Endast en e-postadress ska kopplas till kontot. Alla meddelanden skickas till den e-postadress som registrerats under registreringsprocessen på Voissys webbplats. Ett lösenord som du är ensam ansvarig för och som du förbinder dig att ändra mycket regelbundet för att säkra din anslutning.

  • Anmälningsformuläret måste vara fullständigt ifyllt och innehålla alla de uppgifter som Voissy begär..

  • Från ditt användarkonto har du tillgång till all personlig information som du har lämnat till Voissy samt till de parametrar som du när som helst kan ändra, lägga till eller ta bort.


 • 2) Villkor för deltagande i undersökningar:
  När du har registrerat dig kommer du att bli inbjuden via e-post att delta i undersökningarna. Du kommer att omdirigeras till Voissys webbplats och kan sedan börja delta i undersökningen. Innan du deltar i undersökningen får du information om hur lång tid den ungefär kommer att ta och hur många poäng du får.
  Du samtycker uttryckligen till att dina svar på enkäten får användas anonymt av Voissy enligt de villkor som anges i Voissys sekretesspolicy.

 • 3) Belöningsprogram:
  I gengäld för ditt deltagande i våra undersökningar har du rätt till ersättning i form av Voissy-poäng. Dessa poäng delas ut för graden av deltagande i undersökningarna, din noggrannhet och din lojalitet, enligt en skala som anges på webbplatsen och i den inbjudan som skickas till din e-postlåda med begäran om deltagande i undersökningarna.
  De insamlade poängen är konvertibla efter att ha uppnått en lägsta poängnivå enligt skalan. Dessa poäng kan enligt de villkor som anges i användarkontot bytas ut mot en betalning eller en kupong.
  Dessa punkter har inget kommersiellt värde. De kan aldrig överföras till ett annat användarkonto och kan inte heller bytas eller säljas mellan användare eller till tredje part.
  Voissy har rätt att ändra poängsystemet när som helst, förutsatt att användarna informeras i förväg. Denna ändring påverkar inte det antal poäng som du har tjänat in före ändringen.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Användaren erkänner att Voissy är ensam ägare till de immateriella rättigheterna i samband med webbplatsen voissy.com.

Ingenting i dessa Användarvillkor ska tolkas som att det ger användaren en licens till immateriella rättigheter som Voissy kan ha äganderätt till eller exklusiv rätt att använda.

Alla delar av webbplatsen voissy.com och dess sidor (programvara, program, verktyg (programmering, navigering. ), databaser, operativsystem, dokumentation, uppdateringar och nya versioner som kan komma att göras, system, programvara, källkod, strukturer, infrastrukturer, databaser, grafiska element, redaktionellt innehåll, texter, bilder, fotografier, ljud, logotyper, varumärken och alla andra element och tjänster som ingår i den, etc.) tillhör Voissy (utformad och åtföljd av företaget Andromeda Smart Softwares) och skyddas av alla gällande immaterialrätter och/eller allmän lag.

Voissy beviljar endast tillstånd att se det redaktionella innehållet för personligt och privat bruk, med undantag för offentlig visning eller distribution.

Följaktligen är all obehörig representation, reproduktion eller utvinning av det redaktionella innehållet eller webbplatsen, liksom alla andra immateriella rättigheter, strängt förbjudet och kan leda till rättsliga åtgärder. Den som gör sig skyldig till överträdelse kan dömas till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder, särskilt de påföljder som föreskrivs i artiklarna L. 335.2 och L. 343.1 i lagen om immateriella rättigheter.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP I VOISSY
Detta avtal träder i kraft när Voissy bekräftar användarens registrering genom att skicka ett e-postmeddelande från Voissy. Det har ingåtts på obestämd tid. Den kan när som helst sägas upp utan förvarning av användaren och/eller Voissy.

Om användaren inte uppfyller någon av sina skyldigheter enligt detta avtal kan Voissy också när som helst stänga av eller avsluta användarens konto, utan att det påverkar andra skadeståndsåtgärder som Voissy kan vidta för att få rättvis kompensation för den förlust som Voissy lidit till följd av denna underlåtenhet.

Dessutom kommer användarens redan konverterade Poängs automatiskt och permanent att annulleras och användaren kommer inte att få någon ersättning.

I alla fall av uppsägning, oavsett orsak, kommer användarens okonverterade Voissy Poäng automatiskt och permanent att annulleras och ingen ersättning kommer att betalas.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN
Användaren bekräftar uttryckligen att han/hon måste visa gott omdöme vid användningen av det redaktionella innehållet och bära alla därmed sammanhängande risker, särskilt när han/hon förlitar sig på det redaktionella innehållets aktualitet, användbarhet eller fullständighet, och att han/hon måste utföra alla kontroller på eget ansvar.

Webbplatsen voissy.com innehåller hyperlänkar till webbplatser som förvaltas av tredje part. Voissy har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Införandet av sådana länkar innebär inte att Voissy godkänner materialet på dessa webbplatser. Voissy kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser och det faktum att dessa webbplatser hänvisas till på webbplatsen voissy.com gör inte Voissy Surveys ansvarigt på något sätt. Användaren garanterar dessutom Voissy mot varje form av regress eller talan som kan väckas mot honom eller henne, oavsett orsak, och mer allmänt i samband med att uppgifter eller information läggs in, av en person som anser sig ha lidit skada genom att sådana uppgifter eller information läggs ut på Voissys webbplats, och förbinder sig att hålla honom eller henne skadeslös för alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som kan uppstå.

Användaren bekräftar att han/hon har informerats om de särskilda risker som är förknippade med Internets och nätverkens specifika egenskaper. Internet är ett öppet nätverk som inte kan kontrolleras av Voissy, och datautbytet på Internet är relativt tillförlitligt och är inte skyddat mot riskerna för förskingring eller piratkopiering, och i synnerhet det faktum att information om personuppgifter kan samlas in och/eller överföras. Användaren informeras också uttryckligen om de metoder som utvecklas på Internet och som Voissy inte har någon kontroll över (spionprogram, programvara för snabbmeddelanden, programvara och tjänster för personlig sökning, etc.). Användaren friskriver därför Voissy från alla anspråk i samband med att en tredje part eventuellt fångar och/eller använder information om honom/henne.

PERSONUPPGIFTER - SEKRETESS FÖR INSAMLADE UPPGIFTER
voissy samlar in information som tillhandahålls av användarna:
Voissy är medveten om att insamling och behandling av personuppgifter på Internet måste respektera individens grundläggande rättigheter. Voissy förbinder sig att se till att all behandling av personuppgifter på webbplatsen voissy.com följer lagen om informationsteknik, filer och friheter.

Användarna har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter.

Voissy åtar sig att göra allt för att skydda personuppgifter, förhindra att de förvrängs, skadas eller överförs till tredje part, för att säkerställa anonym behandling av dina svar på undersökningar och för att informera dig om eventuella ändringar av villkoren.

Kontakta
Om du har några frågor om villkoren, medlemskapet eller dina skyldigheter, vänligen kontakta oss.

 • Mail: SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Frankrike

 • E-post : contact@voissy.com