ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA


Strona https://voissy.com to serwis badań rynkowych, który oferuje możliwość udziału w ankietach internetowych w zamian za punkty wymienne.

Warunki określone poniżej regulują i mają zastosowanie do Twojego członkostwa w serwisie Voissy, korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Panelu oraz Twojego udziału w jakiejkolwiek ankiecie, projekcie, kwestionariuszu lub innych działaniach związanych z badaniem rynku oferowanych za naszym pośrednictwem. Decydując się na złożenie wniosku o zostanie użytkownikiem Voissy Surveys, potwierdzasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do udziału w Panelu oraz że rozumiesz i składasz prawnie wiążące przyrzeczenie przestrzegania niniejszej Umowy Członkowskiej.

W niniejszej Polityce Prywatności zrozumiesz, w jaki sposób Voissy zbiera, przechowuje i wykorzystuje Twoje dane osobowe. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.

W przypadku nieprzestrzegania tych warunków, Voissy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta oraz dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

ODBIÓR
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się oraz wyraźnie i bezwarunkowo akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania obowiązujące w dniu uzyskania dostępu do strony internetowej i subskrypcji Usług oferowanych przez Voissy.
Aby móc korzystać ze strony internetowej Voissy i brać udział w oferowanych na niej ankietach, musisz najpierw zaakceptować niniejsze warunki użytkowania, które deklarujesz, że przeczytałeś i zrozumiałeś w całości. Jeśli tego nie zrobisz, zgadzasz się zrezygnować z korzystania ze strony internetowej Voissy Surveys. Z najnowszą wersją OWU można zapoznać się w każdej chwili na stronie internetowej Voissy.
Voissy zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Dlatego też Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z aktualną wersją Ogólnych Warunków Użytkowania dostępnych w każdej chwili na stronie internetowej voissy.com. Każde użycie Usług po modyfikacji Ogólnych Warunków Użytkowania oznacza czystą i prostą akceptację przez Użytkownika nowych Ogólnych Warunków Użytkowania.

WARUNKI DOSTĘPU DO USŁUG
Voissy dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak może przerwać dostęp, w szczególności w celu konserwacji i modernizacji lub z innych przyczyn, w szczególności technicznych. Voissy nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za te przerwy i konsekwencje, które mogą wyniknąć dla Użytkownika.
Voissy zastrzega sobie prawo do odmówienia każdemu Użytkownikowi dostępu do całości lub części Strony voissy.com jednostronnie i bez uprzedzenia, w szczególności w przypadku wyraźnego naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.


 • 1) Warunki rejestracji w Voissy:
  Rejestracja jest bezpłatna. Aby się zarejestrować, należy spełnić następujące wymagania:

  • Być wyłącznie osobą fizyczną.

  • Przyjęli bez zastrzeżeń obecne G.C.U..

  • Być w wieku powyżej 15 lat.

  • W przypadku osób niepełnoletnich w wieku od 15 do 18 lat wymagana jest również wcześniejsza zgoda rodzica lub opiekuna. W przeciwnym razie Voissy odmówi zatwierdzenia rejestracji osoby małoletniej.

  • Posiadać ważny adres e-mail i hasło:

  • Do konta powinien być podpięty tylko jeden adres e-mail. Wszystkie powiadomienia będą wysyłane na adres e-mail zarejestrowany podczas procesu rejestracji w serwisie Voissy. Hasło, za które będziesz wyłącznie odpowiedzialny i które zobowiązujesz się zmieniać bardzo regularnie w celu zabezpieczenia swojego połączenia.

  • Formularz rejestracyjny musi być w pełni wypełniony i zawierać wszystkie informacje wymagane przez Voissy.

  • Ze swojego konta użytkownika masz dostęp do wszystkich danych osobowych, które przekazałeś Voissy, a także do parametrów, które możesz w każdej chwili modyfikować, dodawać lub usuwać.


 • 2) Warunki udziału w badaniach:
  Po zakończeniu rejestracji zostaniesz zaproszony e-mailem do udziału w ankietach. Zostaniesz przekierowany na stronę Voissy, a następnie rozpoczniesz udział w ankiecie. Przed każdym udziałem w badaniu zostaniesz poinformowany o przybliżonym czasie trwania i liczbie przyznanych punktów.
  Wyraźnie zgadzasz się, że Twoje odpowiedzi na ankietę mogą być wykorzystywane anonimowo przez Voissy na warunkach określonych w polityce prywatności.

 • 3) Program nagród:
  W zamian za udział w naszych ankietach przysługuje Ci wynagrodzenie w postaci "punktów Voissy". Punkty te przyznawane są za poziom uczestnictwa w badaniach, ich asertywność i lojalność, według skali wskazanej na Stronie oraz w zaproszeniu przesłanym na Twoją skrzynkę e-mail z prośbą o udział w badaniach.
  Zebrane punkty są przeliczalne po osiągnięciu minimalnego progu punktów wg skali. Punkty te mogą zostać wymienione zgodnie z warunkami wyszczególnionymi na koncie użytkownika na płatność lub bon towarowy.
  Punkty te nie mają wartości handlowej. Nie mogą być one nigdy przeniesione na inne konto użytkownika, nie mogą być wymieniane ani sprzedawane pomiędzy użytkownikami lub osobom trzecim.
  Voissy ma prawo do zmiany systemu punktów w dowolnym momencie, pod warunkiem, że użytkownicy zostaną o tym wcześniej poinformowani. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na liczbę punktów, które zdobyłeś przed zmianą.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Voissy jest jedynym właścicielem praw własności intelektualnej związanych ze stroną voissy.com.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako udzielenie Użytkownikowi licencji na Prawa własności intelektualnej, których Voissy może posiadać własność lub wyłączne prawo do korzystania.

Wszystkie elementy serwisu voissy.com i jego stron (oprogramowanie, programy, narzędzia (programowanie, nawigacja. ), bazy danych, systemy operacyjne, dokumentacja, aktualizacje i nowe wersje, które mogą być wykonane, systemy, oprogramowanie, kod źródłowy, struktury, infrastruktury, bazy danych, elementy graficzne, treści redakcyjne, teksty, obrazy, fotografie, dźwięk, logo, marki i wszystkie inne elementy i usługi, które je tworzą, itp.) są własnością Voissy (zaprojektowanej i towarzyszącej firmie Andromeda Smart Softwares) i są chronione przez wszystkie obowiązujące prawa własności intelektualnej i/lub prawo zwyczajowe.

Voissy udziela zgody na przeglądanie swoich Treści Redakcyjnych wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, z wyłączeniem jakiegokolwiek publicznego przeglądania lub rozpowszechniania.

W związku z tym jakiekolwiek nieuprawnione przedstawianie, reprodukcja lub ekstrakcja Treści Redakcji lub jej strony internetowej, jak również wszelkich innych praw własności intelektualnej, jest surowo zabronione i może skutkować postępowaniem prawnym. Sprawca podlega sankcjom cywilnym i karnym, a w szczególności sankcjom przewidzianym w art. L. 335.2 i L. 343.1 kodeksu własności intelektualnej.

ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA W VOISSY
Niniejsza umowa wejdzie w życie z chwilą zatwierdzenia rejestracji użytkownika przesłanej przez Voissy drogą elektroniczną. Zawierana jest na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana w dowolnym momencie bez wypowiedzenia przez użytkownika i/lub Voissy.

Jeśli użytkownik nie wywiąże się z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Voissy może również zawiesić lub zlikwidować konto użytkownika w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla wszelkich innych działań odszkodowawczych, które Voissy może podjąć w celu uzyskania sprawiedliwej rekompensaty za straty poniesione przez Voissy w wyniku takiego niepowodzenia.

Ponadto już przeliczone Punkty Użytkownika zostaną również automatycznie i trwale anulowane, a Użytkownikowi nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

We wszystkich przypadkach rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny, należące do użytkownika Voissy Punkty, które nie zostały jeszcze przeliczone, zostaną automatycznie i trwale usunięte, a użytkownikowi nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że musi kierować się rozsądkiem przy korzystaniu z Treści Redakcyjnych i ponosić wszelkie związane z tym ryzyko, a w szczególności polegać na aktualności, przydatności lub kompletności tych Treści Redakcyjnych, a także przeprowadzać wszelkie weryfikacje na swoją odpowiedzialność.

Strona voissy.com zawiera hiperłącza do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Voissy nie ma kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Zamieszczenie takich linków nie oznacza, że Voissy aprobuje materiały zawarte na tych stronach. Voissy nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron, a fakt, że strony te są przywoływane na stronie voissy.com, nie czyni Voissy Surveys w żaden sposób odpowiedzialnym. Ponadto Użytkownik gwarantuje Voissy przed ewentualnymi regresami lub pozwami, które mogą być wniesione przeciwko niemu z jakiegokolwiek powodu, a bardziej ogólnie w związku z wprowadzeniem danych lub informacji, przez każdą osobę, która uważa, że została poszkodowana przez umieszczenie takich danych lub informacji na Stronie Voissy, i zobowiązuje się do zwolnienia go z wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych, które mogą z tego wyniknąć.

Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o szczególnym ryzyku związanym ze specyfiką Internetu i sieci. Internet jest otwartą siecią, która nie może być kontrolowana przez Voissy, a wymiana danych w Internecie jest stosunkowo niezawodna i nie jest chroniona przed ryzykiem przywłaszczenia lub piractwa, a w szczególności faktem, że informacje dotyczące danych osobowych mogą zostać przechwycone i/lub przekazane. Użytkownik jest również wyraźnie poinformowany o praktykach, które rozwijają się w Internecie, poza jakąkolwiek kontrolą ze strony Voissy (oprogramowanie szpiegowskie, oprogramowanie do obsługi komunikatorów internetowych, oprogramowanie i usługi do wyszukiwania osobistego itp.) Użytkownik zwalnia zatem Voissy z wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym przechwyceniem i/lub wykorzystaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji dotyczących jego osoby.

DANE OSOBOWE - POUFNOŚĆ ZGROMADZONYCH DANYCH
voissy gromadzi informacje przekazywane przez Użytkowników :
Mając świadomość, że gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych w Internecie musi odbywać się z poszanowaniem podstawowych praw osób fizycznych, Voissy zobowiązuje się do zapewnienia, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych na stronie voissy.com odbywa się zgodnie z prawem dotyczącym technologii informacyjnych, plików i wolności.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

Voissy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe, zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub przekazaniu osobom trzecim, zapewnić anonimowe przetwarzanie Państwa odpowiedzi na ankiety oraz poinformować Państwa o wszelkich zmianach warunków.

Kontakt
Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania dotyczące Regulaminu, członkostwa lub Twoich obowiązków, skontaktuj się z nami.

 • Poczta : SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Francja

 • Email : contact@voissy.com