УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ


Уебсайтът voissy.com е услуга за пазарни проучвания, която ви предлага възможност да участвате в онлайн проучвания в замяна на конвертируеми точки.

Условията, изложени по-долу, уреждат и се прилагат за вашия абонамент за услугата Voissy, за използването на уебсайта на панела и за участието ви във всяко проучване, проект или друга дейност по проучване на пазара, предлагана чрез нас. Като избирате да кандидатствате за потребител на Voissy, вие потвърждавате и гарантирате, че имате право да участвате в Панела, че разбирате и поемате правно обвързващо обещание да спазвате настоящото Споразумение за членство.

Ще разберете как Voissy събира и използва вашата лична информация в тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с нашата политика за поверителност, трябва незабавно да спрете да използвате услугите.

В случай на неспазване на настоящите условия Voissy си запазва правото да спре или прекрати профила Ви и да поиска обезщетение за претърпените вреди.

ПРИЕМАНЕ
Потребителят декларира, че е прочел и изрично и безусловно е приел настоящите Условия за ползване, които са в сила в деня на достъпа до неговия уебсайт и абонамента за Услугите, предлагани от Voissy.
За да използвате уебсайта на Voissy и да участвате в предлаганите на него проучвания, трябва предварително да сте приели настоящите Условия, които декларирате, че сте прочели и напълно сте разбрали . В противен случай се съгласявате да се откажете от използването на уебсайта Voissy. Можете да се запознаете с последната версия на Условията за ползване по всяко време на сайта Voissy.
Voissy си запазва правото да променя всички или част от тези Условия за ползване по всяко време. Следователно Потребителят е длъжен редовно да прави справка с последната версия на Условията за ползване, която е постоянно достъпна на сайта voissy.com. Всяко използване на Услугите след промяна на Условията за ползване означава категорично приемане от страна на Потребителя на новите Условия за ползване.

Условия за достъп до Услугите
Voissy се стреми, доколкото е възможно, да поддържа своя уебсайт достъпен 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, но може да прекъсне достъпа, особено поради поддръжка, обновяване, технически или други причини. Voissy по никакъв начин не носи отговорност за тези прекъсвания и за последствията, които могат да възникнат за потребителя.
Voissy си запазва правото да откаже на всеки Потребител достъп до целия или до част от сайта www.voissy.com едностранно и без предварително уведомление, по-специално в случай на явно нарушение на настоящите Условия за ползване.


 • 1) Условия за регистрация в Voissy:
  Регистрацията е безплатна. За да се регистрирате, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Бъдете изключително физическо лице.

  • След като приемете безрезервно настоящите Условия.

  • Да сте на възраст над 15 години.

  • За непълнолетни лица на възраст между 15 и 18 години се изисква и предварителното съгласие на родител или настойник. В противен случай Voissy ще откаже да потвърди регистрацията на непълнолетния.

  • Имате валиден имейл адрес и парола.

  • Имате валиден имейл адрес и парола.За всеки акаунт трябва да се използва само един имейл адрес. Всички известия ще бъдат изпращани на имейл адреса, регистриран по време на процеса на регистрация на уебсайта Voissy. Парола, за която ще носите пълна отговорност и която се задължавате да променяте редовно, за да защитите връзката си.

  • Формулярът за регистрация трябва да бъде изцяло попълнен с цялата информация, изисквана от Voissy.

  • От потребителския си профил имате достъп до цялата лична информация, която сте съобщили на Voissy, както и до параметрите, които можете да променяте, добавяте или изтривате по всяко време.


 • 2) Условия за участие в проучванията:
  След като регистрацията ви бъде завършена, ще бъдете поканени по имейл да участвате в проучванията. Ще бъдете пренасочени към уебсайта на Voissy и след това ще започнете да участвате в проучването. Преди всяко участие в проучване ще бъдете информирани за приблизителната му продължителност и за броя на разпределените точки.
  Вие изрично се съгласявате, че вашите отговори на проучването могат да бъдат използвани анонимно от Voissy, съгласно условията, обяснени в нейната политика за поверителност.

 • 3) Програма за награди:
  В замяна на участието си в нашите проучвания имате право на възнаграждение под формата на "точки Voissy". Те се присъждат за нивото на участие в проучванията, тяхната посещаемост и лоялност, съгласно скала, посочена на Сайта и в поканата, изпратена до пощенската ви кутия с искане за участие в проучванията.
  Събраните точки се конвертират след достигане на минимален праг от точки според скалата. Тези точки могат да бъдат заменени съгласно условията, подробно описани в потребителския акаунт, за плащане или ваучер за покупка.
  Тези точки нямат пазарна стойност. Те никога не могат да бъдат прехвърляни в друг потребителски акаунт, нито да бъдат разменяни или продавани между потребители или на трети страни.
  Voissy има право да променя тази скала за разпределение на точките по всяко време, при условие че потребителите са информирани предварително. Тази промяна няма да се отрази на броя на точките, които сте спечелили преди тази промяна.


ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Потребителят признава, че Voissy е единственият собственик на правата на интелектуална собственост, свързани със сайта voissy.com.

Нищо от настоящите Условия за ползване не може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на лиценз върху Правата на интелектуална собственост, на които Voissy може да е собственик или да има изключителното право на експлоатация.

Всички компоненти, съставляващи уебсайта voissy.com и неговите страници (софтуер, програми, инструменти, програмиране, навигация и др. ), бази данни, операционни системи, документация, актуализации и нови версии, които могат да бъдат направени; системи, софтуер, изходен код, структури, инфраструктури, бази данни, графични елементи, редакционно съдържание, текстове, изображения, снимки, звук, лога, марки и всички други елементи и услуги, които го съставят, ) са собственост на Voissy (проектирани и поддържани от компанията Andromeda Smart Softwares) и са защитени от всички действащи права на интелектуална собственост и/или от общото право.

Voissy предоставя разрешение за разглеждане на своето редакционно съдържание само за лична и частна употреба, като изключва всякакво публично разглеждане или разпространение.

Следователно всяко представяне, възпроизвеждане или извличане, което не е разрешено от Voissy, на Редакционното съдържание или на неговия уебсайт, както и на всяко друго право на интелектуална собственост, е строго забранено под заплаха от съдебно производство. Нарушителят подлежи на граждански и наказателни санкции, и по-специално на санкциите, предвидени в членове L. 335.2 и L. 343.1 от Кодекса за интелектуална собственост.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО ВЪВ VOISSY
Този договор влиза в сила след потвърждаване на регистрацията на потребителя, изпратена от Voissy по имейл. Той се сключва за неопределен период от време. Той може да бъде прекратен по всяко време без предизвестие от потребителя и/или от Voissy.

Voissy може също така по всяко време да спре или да прекрати профила на потребителя в случай, че потребителят наруши някой от ангажиментите си, поети по този документ, без да се засягат други искове за обезщетение, които Voissy би могла да предприеме с цел да потърси справедливо обезщетение за вредите, произтичащи от споменатото нарушение за нея.

В допълнение, вече конвертираните потребителски точки също ще бъдат автоматично и окончателно анулирани и на потребителя няма да се дължи компенсация.

Във всички случаи на прекратяване на договора по каквато и да е причина, точките на Voissy на потребителя, които все още не са конвертирани, ще бъдат автоматично и окончателно анулирани и няма да се дължи компенсация.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
Потребителят изрично признава, че трябва да проявява предпазливост при използването на Редакционното съдържание и да поеме всички свързани с това рискове, особено когато разчита на целесъобразността, полезността или пълнотата на това Редакционно съдържание, и трябва да извърши всяка проверка на своя отговорност.

Сайтът voissy.com съдържа хипертекстови връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни. Voissy не може да упражнява никакъв контрол върху тези сайтове и не поема никаква отговорност за тяхното съдържание. Поставянето на тези връзки не означава, че Voissy одобрява елементите, съдържащи се в тези сайтове. Voissy не може да носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и фактът, че към тези сайтове има препратки в сайта voissy.com, по никакъв начин не ангажира отговорността на Voissy. Освен това потребителят гарантира на Voissy срещу всякакви регресни искове или жалби, които могат да бъдат предявени срещу него по какъвто и да е повод и причина, и по-общо при въвеждането на данни или информация, всяко лице, което се счита за неблагоприятно засегнато от публикуването на тези данни или информация на Сайта Voissy, и се задължава да го запази невредим срещу всякакви съдебни и извънсъдебни разходи, които могат да произтекат от това.

Потребителят потвърждава, че е информиран за специфичните рискове, свързани със специфичните характеристики на интернет и мрежите. Интернет е отворена мрежа, която не може да бъде контролирана от Voissy, и че обменът на данни, циркулиращ в интернет, се ползва само с относителна надеждност и не е защитен по-специално срещу рисковете от евентуално присвояване или хакерство, и по-специално срещу факта, че информацията, свързана с личните данни на потребителя, може да бъде уловена и/или прехвърлена. Потребителят също така е изрично информиран за практиките, които се развиват в интернет, извън всякакъв контрол от страна на Voissy(шпионски софтуер, софтуер за незабавни съобщения, софтуер и услуги за лични проучвания и т.н.). Вследствие на това той гарантира на Voissy срещу всякакви регресни искове, свързани с евентуално улавяне и/или използване от трета страна на каквато и да е информация, отнасяща се до него.

ЛИЧНИ ДАННИ - ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ
Voissy събира информация, предоставена от Потребителите:
С помощта на формуляр или директно изпратен от Потребителите, за да ги опознае по-добре и да им позволи да се възползват от специфичните услуги на Voice; Съзнавайки, че събирането и обработката на лични данни в интернет трябва да зачита основните права на физическите лица, Voissy се ангажира, че всяка обработка на лични данни на сайта voissy.com е в съответствие със закона, свързан с информационните технологии, файловете и свободите.

Потребителят има право на достъп и право на коригиране или изтриване на Личните данни, които го засягат.

Voissy се задължава да направи всичко възможно, за да защити Личните данни, да предотврати тяхното изкривяване, повреждане или предаване на трети лица, да осигури анонимна обработка на Вашите отговори на анкети и да Ви информира за всички промени в Условията.

Свържете се с
Въпреки това, ако имате някакви въпроси относно Условията за ползване, членството или вашите задължения, не се колебайте да се свържете с нас.

 • Поща: SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Франция.

 • Имейл: contact@voissy.com