PODMÍNKY POUŽITÍ


Webové stránky voissy.com jsou službou pro průzkum trhu, která vám nabízí možnost účastnit se online průzkumů výměnou za směnitelné body.

Níže uvedené podmínky upravují a vztahují se na vaše předplatné služby Voissy, vaše používání webových stránek panelu a vaši účast v jakémkoli průzkumu, projektu nebo jiné aktivitě průzkumu trhu nabízené naším prostřednictvím. Tím, že se rozhodnete požádat o členství ve službě Voissy, potvrzujete a zaručujete, že jste způsobilí k účasti v Panelu, že rozumíte a právně závazně se zavazujete dodržovat tuto smlouvu o členství.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jak společnost Voissy shromažďuje a používá vaše osobní údaje. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, musíte okamžitě přestat používat služby.

V případě nedodržení těchto podmínek si Voissy vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit váš účet a požadovat náhradu škody, která vám vznikla.

PŘIJETÍ
Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami používání platnými v den přístupu na jeho webové stránky a předplatného služeb nabízených společností Voissy a že je výslovně a bezvýhradně přijímá.
Abyste mohli používat webové stránky Voissy a účastnit se průzkumů na nich nabízených, musíte předem přijmout tyto Podmínky, o kterých prohlašujete, že jste si je přečetli a plně jim porozuměli . V opačném případě souhlasíte s tím, že se vzdáváte používání webových stránek Voissy. S nejnovější verzí Podmínek používání se můžete kdykoli seznámit na stránkách Voissy.
Společnost Voissy si vyhrazuje právo kdykoli změnit všechny tyto Podmínky používání nebo jejich část. Je proto na uživateli, aby se pravidelně seznamoval s nejnovější verzí Podmínek používání, která je trvale k dispozici na stránkách voissy.com. Jakékoli používání Služeb po změně Podmínek používání znamená bezvýhradný souhlas Uživatele s novými Podmínkami používání.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM
Společnost Voissy se snaží v maximální možné míře udržovat své webové stránky přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, ale může přístup přerušit, zejména z důvodu údržby, aktualizace, technických nebo jiných důvodů. Společnost Voissy v žádném případě neodpovídá za tato přerušení a důsledky, které z nich mohou pro uživatele vyplynout.
Společnost Voissy si vyhrazuje právo jednostranně a bez předchozího upozornění odepřít kterémukoli uživateli přístup k celým stránkám www.voissy.com nebo jejich části, zejména v případě zjevného porušení těchto podmínek používání.


 • 1) Podmínky registrace do Voissy:
  Podmínky registrace: registrace je zdarma. Pro registraci musíte splnit následující podmínky:

  • být výhradně fyzickou osobou.

  • Po bezvýhradném přijetí těchto podmínek.

  • Být starší 15 let.

  • U nezletilých ve věku 15 až 18 let je rovněž nutný předchozí souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. V opačném případě Voissy odmítne registraci nezletilé osobě potvrdit.

  • mít platnou e-mailovou adresu a heslo.

  • Ke každému účtu musí být připojena pouze jedna e-mailová adresa. Všechna oznámení budou zasílána na e-mailovou adresu zaregistrovanou během registrace na webových stránkách Voissy. Heslo, za které nesete výhradní odpovědnost a které se zavazujete pravidelně měnit za účelem zabezpečení svého připojení.

  • Registrační formulář musí být zcela vyplněn a musí obsahovat všechny informace požadované společností Voissy.

  • Ze svého uživatelského účtu máte přístup ke všem osobním údajům, které jste Voissy sdělili, a také k parametrům, které můžete kdykoli upravit, přidat nebo odstranit.


 • 2) Podmínky účasti na průzkumech:
  Po dokončení registrace budete e-mailem vyzváni k účasti na průzkumech. Budete přesměrováni na webové stránky Voissy a poté se začnete účastnit průzkumu. Před každou účastí v průzkumu budete informováni o jeho přibližné délce a počtu přidělených bodů.
  Výslovně souhlasíte s tím, že vaše odpovědi na průzkum mohou být společností Voissy použity anonymně, a to za podmínek vysvětlených v zásadách ochrany osobních údajů.

 • 3) Program odměn:
  Za účast v našich průzkumech máte nárok na odměnu ve formě "Voissy bodů". Ty jsou udělovány za úroveň účasti v průzkumech, jejich návštěvnost a věrnost, a to podle stupnice uvedené na webu a v pozvánce zaslané do vaší poštovní schránky s žádostí o účast v průzkumech.
  Nasbírané body jsou převoditelné po dosažení minimální hranice bodů podle stupnice. Tyto body lze podle podmínek podrobně uvedených v uživatelském účtu vyměnit za platbu nebo poukázku na nákup.
  Tyto body nemají tržní hodnotu. Nelze je nikdy převést na jiný uživatelský účet ani vyměnit či prodat mezi uživateli nebo třetím stranám.
  Společnost Voissy je oprávněna kdykoli změnit tuto stupnici přidělování bodů za předpokladu, že o tom budou uživatelé předem informováni. Tato změna nebude mít vliv na počet bodů, které jste získali před touto změnou.


PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Uživatel bere na vědomí, že Voissy je jediným vlastníkem práv duševního vlastnictví týkajících se stránek voissy.com.

Žádné ustanovení těchto Podmínek používání nelze vykládat tak, že by Uživateli udělovalo licenci na Práva duševního vlastnictví, jejichž vlastníkem nebo výhradním vlastníkem může být společnost Voissy.

Všechny součásti tvořící web voissy.com a jeho stránky (software, programy, nástroje, programování, navigace atd. ), databáze, operační systémy, dokumentace, aktualizace aktualizace a nové verze, které mohou být provedeny; systémy, software, zdrojový kód, struktury, infrastruktury, databáze, grafické prvky, redakční obsah, texty, obrázky, fotografie, zvuk, loga, značky a všechny ostatní prvky a služby, které je tvoří, ) jsou majetkem společnosti Voissy (navržené a podporované společností Andromeda Smart Softwares) a jsou chráněny všemi platnými právy duševního vlastnictví a/nebo obecným právem.

Voissy uděluje oprávnění k prohlížení svého redakčního obsahu pouze pro osobní a soukromé použití, s vyloučením jakéhokoli veřejného prohlížení nebo šíření.

V důsledku toho je jakékoli zobrazení, reprodukce nebo extrakce Redakčního obsahu nebo jeho webových stránek, jakož i jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví, které nejsou autorizovány společností Voissy, přísně zakázáno pod hrozbou soudního řízení. Pachatel se vystavuje občanskoprávním a trestněprávním sankcím, zejména sankcím stanoveným v článcích L. 335.2 a L. 343.1 zákoníku duševního vlastnictví.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI VOISSY
Tato smlouva vstoupí v platnost po potvrzení registrace uživatele zaslaném společností Voissy e-mailem. Uzavírá se na dobu neurčitou. Může být kdykoli vypovězena bez výpovědní lhůty uživatelem a/nebo společností Voissy.

Společnost Voissy může také kdykoli pozastavit nebo zrušit účet uživatele v případě, že uživatel poruší některý ze svých závazků přijatých na základě této smlouvy, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné žaloby na náhradu škody, které by společnosti Voissy mohly vzniknout za účelem spravedlivého vymáhání náhrady škody vzniklé v důsledku uvedeného porušení.

Kromě toho budou automaticky a definitivně zrušeny i již převedené uživatelské body a uživateli nebude náležet žádná náhrada.

Ve všech případech ukončení smlouvy, ať už z jakéhokoli důvodu, budou automaticky a definitivně zrušeny uživatelské body Voissy , které ještě nebyly převedeny, a nebude za ně náležet žádná náhrada.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Uživatel výslovně bere na vědomí, že musí při používání redakčního obsahu postupovat s rozvahou a nést veškerá rizika s tím spojená, zejména pokud se spoléhá na účelnost, užitečnost nebo úplnost tohoto redakčního obsahu, a musí na vlastní odpovědnost provést jakékoli ověření.

Stránky voissy.com obsahují hypertextové odkazy na webové stránky spravované třetími stranami. Voissynemá nad těmito stránkami žádnou kontrolu ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Vložení těchto odkazů neznamená, že Voissyschvaluje prvky obsažené na těchto stránkách. Společnost Voissy nemůže nést odpovědnost za obsah těchto stránek a skutečnost, že jsou na těchto stránkách uvedeny odkazy na stránky voissy.com, v žádném případě neznamená, že by za ně společnost Voissy nesla odpovědnost. Uživatel dále ručí společnosti Voissy za jakýkoli postih nebo žalobu, která by proti němu mohla být z jakéhokoli důvodu a z jakéhokoli důvodu vznesena, a obecněji při zadávání údajů nebo informací, každé osobě, která se domnívá, že je umístěním těchto údajů nebo informací na stránkách Voissy poškozena, a zavazuje se, že ji nepoškodí proti jakýmkoli právním a mimosoudním nákladům, které by z toho mohly vyplynout.

Uživatel bere na vědomí, že byl informován o specifických rizicích spojených se specifickými vlastnostmi internetu a sítí. Internet je otevřená síť, kterou Voissy nemůže kontrolovat, a že výměna dat, která se na internetu šíří, se těší pouze relativní spolehlivosti a není chráněna zejména před riziky možného zneužití nebo hackerského útoku a zejména před skutečností, že informace týkající se osobních údajů uživatele mohou být zachyceny a/nebo přeneseny. Uživatel je rovněž výslovně informován o praktikách, které se na internetu vyvíjejí mimo jakoukoli kontrolu společnosti Voissy(spyware, software pro rychlé zasílání zpráv, software a služby pro osobní výzkum atd.). V důsledku toho se zaručuje, že společnost Voissy nebude uplatňovat žádné nároky související s možným zachycením a/nebo použitím jakýchkoli informací, které se ho týkají, třetí stranou.

OSOBNÍ ÚDAJE - DŮVĚRNOST SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ
Voissy shromažďuje informace poskytnuté uživateli:
Voissy si je vědoma toho, že shromažďování a zpracování osobních údajů na internetu musí respektovat základní práva jednotlivců, a proto se zavazuje, že jakékoli zpracování osobních údajů na stránkách voissy.site je v souladu s právními předpisy týkajícími se informačních technologií, souborů a svobod.

Uživatel má právo na přístup a právo na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se ho týkají.

Voissy se zavazuje, že učiní vše pro ochranu Osobních údajů, zabrání jejich zkreslení, poškození nebo předání třetím osobám, zajistí anonymní zpracování vašich odpovědí na průzkumy a bude vás informovat o případných změnách podmínek.

Kontakt
Pokud však máte jakékoli dotazy týkající se podmínek používání, členství nebo vašich povinností, neváhejte nás kontaktovat.

 • Mail: SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. France.

 • Email : contact@voissy.com